L. Valeri Sensei     R. Tsukomoto Sensei
xara mokko 2

Valeri Shihan Tsukamoto 2

L. Valeri Sensei     R. Tsukomoto Sensei

 
[M.O.K.K.O] [Directory] [Japanese Terminology] [Juniors] [Competitions] [MOKKO Grading] [MOKKO Courses] [Other Country Info] [WKO (NPO)]


Affiliated to :European Karate Organisation and W.K.O. Contact hara@mokko.org.uk regarding this site.
 
© Copyright Mas Oyama’s Kyokushin Karate Organisation All rights reserved.